CHOI / SANCHEZ
T-Car T-Inn Avg HR
24 10 2.400 8
KIM / DEGENER
T-Car T-Inn Avg HR
9 9 1.000 4
CHOI / SANCHEZ KIM / DEGENER
Car T-Car Inn Car T-Car
Set 1
1 1 1 4 4
0 1 2 2 6
0 1 3 0 6
6 7 4 0 6
4 11 5 0 6
0 11 6 1 7
0 11 7 1 8
1 12 8 1 9
8 20 9 0 9
4 24 10 -