HWANG / POLY.
T-Car T-Inn Avg HR
20 11 1.818 6
KIM / SIDHOM
T-Car T-Inn Avg HR
8 11 0.727 4
HWANG / POLY. Inn KIM / SIDHOM
Car T-Car Inn Car T-Car
Set 1
0 0 1 0 0
0 0 2 1 1
3 3 3 1 2
1 4 4 0 2
6 10 5 0 2
5 15 6 0 2
0 15 7 4 6
5 20 8 0 6
0 20 9 0 6
0 20 10 1 7
0 20 11 1 8