CHOI / SANCHEZ
T-Car T-Inn Avg HR
16 11 1.454 5
KIM / SIDHOM
T-Car T-Inn Avg HR
11 10 1.100 6
CHOI / SANCHEZ Inn KIM / SIDHOM
Car T-Car Inn Car T-Car
Set 1
0 0 1 0 0
3 3 2 0 0
0 3 3 0 0
0 3 4 2 2
1 4 5 0 2
2 6 6 1 3
1 7 7 6 9
1 8 8 0 9
2 10 9 1 10
1 11 10 1 11
5 16 11 -