KIM / SIDHOM
T-Car T-Inn Avg HR
25 11 2.272 5
SEO / BLOMDA
T-Car T-Inn Avg HR
7 10 0.700 4
KIM / SIDHOM Inn SEO / BLOMDA
Car T-Car Inn Car T-Car
Set 1
2 2 1 1 1
3 5 2 0 1
1 6 3 1 2
1 7 4 1 3
3 10 5 0 3
4 14 6 4 7
5 19 7 0 7
1 20 8 0 7
5 25 9 0 7
0 25 10 0 7
0 25 11 -